ഹാര്‍ഡ്‌സില്‍ തട്ടി ലിയു പുറത്ത്

ചൈനയുടെ ട്രാക്കിലെ സ്വര്‍ണ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ലിയു സിയാംഗ് ഹര്‍ഡില്‍സില്‍ തട്ടിവീണ് മത്സരത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. പുരുഷന്‍മാരുടെ 110 മീറ്റര്‍ ഹഡില്‍സ്