കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ലെറ്റര്‍ ബോംബ് കേസിലെ സാക്ഷി വിസ്താരം ജൂലൈ രണ്ടുമുതല്‍

കേരളത്തില്‍ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ലെറ്റര്‍ ബോംബ് കേസിലെ സാക്ഷി വിസ്താരം ജൂലൈ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും. മണക്കാട് സ്വദേശിയും കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളത്ത്