മംഗോളിയയില്‍ ലെനിന്‍ പ്രതിമ നീക്കം ചെയ്തു

മംഗോളിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ ഉലാന്‍ബാറ്ററില്‍ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക ലെനിന്‍ പ്രതിമയും നീക്കം ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ പാര്‍ക്കില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വെങ്കലപ്രതിമ നീക്കം ചെയ്യുന്ന