കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 400 രൂപയുടെ എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബുകള്‍ 10 രൂപയ്ക്ക് രാജ്യമൊട്ടാകെ നല്‍കുന്നു

ഇനി മുതല്‍ എല്ലാ വീട്ടിലും കൂടുതല്‍ പ്രകാശവും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും. കേന്ദ്ര ഊര്‍ജ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോ ഓഫ്