കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന നില തകര്‍ന്ന നിലയില്‍: നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍

കേരളത്തിൽ എല്ലാ പദ്ധതി നിർവ്വഹണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കിഫ്ബിയാണ്. ഇത് എന്ത് തരം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കലാണെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ