മരിച്ചു വീഴുന്നവരെ സംസ്കാരിക്കാൻ കഴിയാതെ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇക്വഡോർ

നൂറുകണക്കിന് അസുഖ ബാധിരാണ് ദിനംപ്രതി പേർ മരിച്ചു വീഴുന്നത്. ശ്മശാനങ്ങളും മോർച്ചറികളും നിറഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനിടമില്ല...