ലാറ്റക്‌സ് ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞതോടെ വിലയും ഇടിയുന്നു

രാജ്യത്തു ലാറ്റക്‌സ് ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നു വിലയും ഇടിയുന്നു. റബര്‍ഷീറ്റിനേക്കാള്‍ ലാറ്റക്‌സിനു 40 രൂപ കുറവാണ് കിലോഗ്രാമിനു ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ 800