വയനാട്ടിലെ തലപ്പുഴയിലും ആദിവാസി ഭൂസമരം വ്യാപിക്കുന്നു

വയനാട്:വയനാട്ടിലെ തലപ്പുഴയിലും വനഭൂമി കൈയ്യേറി കുടിലുകൾ കെട്ടി സമരം ആരംഭിച്ചു.ഇന്നു രാവിലെ ആദിവാസി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത്.സംരം വ്യാപിപിക്കുമെന്നു