മധ്യപ്രദേശിലെ ‘ഹാപ്പിനെസ് മിനിസ്റ്റർ’ കൊലപാതകക്കേസിൽ ഒളിവിൽ

രാജ്യത്തെ ഒരേയൊരു ഹാപ്പിനെസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി  ഒളിവിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മധ്യപ്രദേശിലെ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ‘ഹാപ്പിനെസ്’ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ