മൂന്നേമൂന്നു ആശുപത്രികൾ മാത്രം: എന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ ഈ പ്രദേശം കോവിഡിനെ പടിക്കുപുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്തുള്ള കേരളത്തോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപില്‍ ഔദ്യോഗികമായി കൊവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്