ഞങ്ങൾക്കു കൊറോണ വേണ്ട: എല്ലാ യാത്രകളും നിർത്തിവച്ച് ലക്ഷദ്വീപ്

കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ൽക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്ര നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ...