കല്ലും മണ്ണും നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പെൺകുട്ടി; എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ശ്രീഷ്മ

കല്ലും മണ്ണും നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പെൺകുട്ടി; എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ശ്രീഷ്മ