കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണമേന്മാ വികസന പദ്ധതിയില്‍ ജിയോ അകത്ത്; ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പുറത്ത്

‘വൈഫൈ ലഭ്യമാകുന്ന ആധുനിക കാമ്പസ്’ എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.