ഗ്യാസ് സബ് സിഡി: ജില്ലയില് കിട്ടാനുള്ളത് 85 ലക്ഷം രൂപ

പത്തനംതിട്ട:- സബ്സിഡി വിഷയത്തില്‍ ജനത്തെ പൊതുവഴിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും എണ്ണകമ്പിനികളും. രണ്ടും മൂന്നും തവണ സബ്സിഡി കിട്ടാത്തവര്‍ പരാതികള്‍ നല്‍കിയിട്ടും