ജീവനക്കാരുടെ സമരം:കുവൈത്ത് എയർവെയ്സ് സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി

ജീവനക്കാരുടെ സമരം കാരണം കുവൈത്ത് എയർവെയ്സ് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും വിമാന സർവ്വീസുകൾ റദ്ദുചെയ്തു.ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ശന്വള വർദ്ധനവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും