കുറുപ്പ് ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു; ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

സെക്കന്റ് ഷോ,കൂതറ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കുറുപ്പ്. കുറുപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍