ഇളവുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തില്‍ മിക്ക ആരാധനാലയങ്ങളിലും കുർബ്ബാനകൾ നടന്നത് വിശ്വാസികളില്ലാതെ

ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യ വ്യാപകമായി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.