പൊതുമാപ്പ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരെ സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് കുവെെത്ത്: വിമാന സർവീസിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചതായി ഒരു