ജനശ്രീയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഫണ്ട്

ജനശ്രീയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫണ്ട് ലഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത്