കേരളത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം

കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച അവാര്‍ഡില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ജനകീയ ടൂറിസം നിലപാടുകള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്നും ടൂറിസം