കേരളാ സംസ്ഥാന കെട്ടിട നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളി കോണ്ഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സമ്മേളനം ജനുവരി 11 ന്

പത്തനംതിട്ട:- കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി കോണ്‍ഗ്രസ് (കെ എസ് കെ എന്‍ റ്റി സി) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ