പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണു ലൈൻമാൻ മരിച്ചു

കൊല്ലം:കൊല്ലം പെരിനാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ലൈൻമാൻ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു.കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിയായ വിനായക ചന്ദ്രനാണു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും