നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 42 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡുകളില്‍ കേരള റോഡ്‌ ഫണ്ട്‌ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നടപ്പാതകളും റോഡുകളും വെട്ടിമുറിക്കുന്നത്‌ നിരോധിച്ചു.

വിഷ്ണു    തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 42 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡുകളില്‍ കേരള റോഡ്‌ ഫണ്ട്‌ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നടപ്പാതകളും റോഡുകളും