കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മ തപാല്‍വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവനായിക കെ.ആര്‍ ഗൗരിയമ്മ. ഉറപ്പാണ് എല്‍ഡിഎഫ് എന്നായിരുന്നു കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മയുടെ പ്രതികരണം. ഇന്ന് രാവിലെ 11.30