കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതിക്കുനേരെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്റെ പീഡന ശ്രമം; ജീവനക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു; അറസ്റ്റിനായി പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു

കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതിക്കുനേരെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്റെ പീഡന ശ്രമം; ജീവനക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു; അറസ്റ്റിനായി പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു