കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ശ്രീമാനവിക്രമന്‍ രാജ അന്തരിച്ചു

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി തിരുവണ്ണൂര്‍ പുതിയ കോവിലകം ശ്രീ മാനവിക്രമന്‍ രാജ (94) അന്തരിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. പി.കെ