ഇന്ത്യയുടെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്നായ ‘കൊവാക്‌സിന്‍’ ആദ്യമായി മനുഷ്യനില്‍ പരീക്ഷിച്ചു

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട കൊവാക്‌സിന്‍ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം.