450 യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ കപ്പല്‍ മുങ്ങി

450 യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കപ്പല്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്തുവച്ച് മുങ്ങി. മെട്രിക്കുലേഷന്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരുന്നു