സിറിയൻ കൂട്ടക്കൊല:സന്യത്തിനെതിരെ യു എൻ

ദമാസ്കസ്:സിറിയയിലെ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സിറിയൻ ഭരണക്കൂടത്തിനാണെന്ന് യു എൻ നിരീക്ഷണ സംഘം.108 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിനു പങ്കുള്ളതിന്റെ