കൂടംകുളം നിലയം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകും: ജയലളിത

ഇന്ത്യ-റഷ്യന്‍ സംയുക്തസംരംഭമായ കൂടംകുളം ആണവനിലയം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുമെ ന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു