ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില് കോന്നി താലൂക്ക്

പത്തനംതിട്ട:- ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ പതിനായിരങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ മന്ത്രി അടൂര്‍ പ്രകാശ് ജില്ലയിലെ ആറാമത്തെ താലൂക്കായി കോന്നി താലൂക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആന്റ്

കോന്നി താലൂക്ക് ഇന്ന് യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നു.

പത്തനംതിട്ട:- കോന്നി താലൂക്കിന്റ് ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടക്കും.ജില്ലയിലെ ആറാമത്തെ താലൂക്കാണ്‍ കോന്നി , സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി  വരുന്ന 12 താലൂക്കുകളില്‍

കോന്നി താലൂക്ക് ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ജനുവരി 13 നു നാലു പഞ്ചായത്തുകളില് എല്.ഡി.എഫ് ഹര്ത്താല്

പത്തനംതിട്ട:- പുതുതായി അനുവദിച്ച കോന്നി താലൂക്കിനെ എല്‍.ഡി.എഫ് കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്തു. സാധാരണ ഗതിയില്‍ താലൂക്കുകളും