കോന്നി സേവാകേന്ദ്രത്തിന്റ് പുതിയ ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റ് ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 19 ന്

പത്തനംതിട്ട:-ജില്ലയില്‍ സാന്ത്വനത്തിന്റ് കിരണമായി 2000-ല്‍ കോന്നി അട്ടച്ചാക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ച സേവാകേന്ദ്രം അതിന്റ് സേവനത്തിന്റ് 14-മത് വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്‍. സേവാകേന്ദ്രത്തിന്റ് പുതിയ