കോന്നിയില് നിന്ന് കെ.എസ്.ആര്.റ്റി.സി ക്ക് 9 പുതിയ സര് വീസുകള്‍

പത്തനംതിട്ട:- കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി കോന്നി ഓപ്പറേറ്റിങ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് പുതിയ 9 ഓര്‍ഡിനറി സര്‍വ്വീസുകള്‍ തുടങ്ങി. കോന്നി- എറണാകുളം അമ്രതാ ആശുപത്രി,