കൊങ്കണ്‍പാതയില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ സമയക്രമം ജൂലായ് ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും

കൊങ്കണ്‍പാതയില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ സമയക്രമം ജൂലായ് ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും. മണ്‍സൂണ്‍ സമയക്രമം കാരണം ചില വണ്ടികള്‍ നേരത്തേ പുറപ്പെടുകയും ചിലത്