ഭാര്യയേയും രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളേയും അനാഥരാക്കി മരണം തട്ടിയെടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീടൊരുക്കി സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും

ഭാര്യയേയും രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളേയും അനാഥരാക്കി മരണം തട്ടിയെടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീടൊരുക്കി സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും. കൊണേ്ടാട്ടിയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായിരുന്ന