ചില സീറ്റു മോഹികള്‍ കൊല്ലത്ത് പ്രചരണത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നുവെന്ന് ഡി.സി.സിക്കുവേണ്ടി പ്രതാപവര്‍മ്മ തമ്പാന്‍

ചില സീറ്റു മോഹികള്‍ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുവെന്ന് കൊല്ലം ഡിസിസി പ്രിഡന്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്