ഐ.പി.എല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിന് 4 വിക്കറ്റ് വിജയം

ഐ.പി.എല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിന് 4 വിക്കറ്റ് വിജയം. കൊൽക്കത്ത ഉയർത്തിയ 167 എന്ന മോശമല്ലാത്ത വിജയ ലക്ഷ്യത്തെ