ലോകപ്രശസ്തമായ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എംപി

ലോകപ്രശസ്തമായ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ബ്രിട്ടീഷ് എംപി കീത്ത് വാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓക്‌സ്ഫഡ് യൂണിയനില്‍ ശശിതരൂര്‍