കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾക്ക് സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി കൊച്ചി മേയർ

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി കൊച്ചി മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ. നിലവിൽ കോർപറേഷൻ ഫണ്ടുകളിൽ