കേരളത്തിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഫലപ്രദം; മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കില്ല: ഇ പി ജയരാജൻ

ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിച്ച് തിരൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പുതിയ ജില്ല രൂപവത്കരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു നിയമസഭയില്‍ കെഎന്‍എ ഖാദറിന്‍റെ ആവശ്യം.