സംസ്ഥാനത്ത് നിയമന നിരോധനമില്ല: കെ.എം. മാണി

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമന നിരോധനമില്ലെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി. ജീവനക്കാരെ പുനര്‍വിന്യസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. തന്റെ

ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കുത്തിയിരിപ്പ് പ്രതിഷേധം

ബജറ്റിലെ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പത്രങ്ങള്‍ക്ക് ചോര്‍ന്നു കിട്ടിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാവിലെ സ്പീക്കര്‍ക്ക്