അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിലലഞ്ഞ പൂച്ചക്കുട്ടികള്‍ക്ക് മാതാവായി മാറിയത് അവരുടെ വര്‍ഗ്ഗശത്രുവായ, സ്വന്തം മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നായ

മനുഷ്യര്‍ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്ത്. കണ്ടുപഠിമക്കണ്ട കാര്യവും. ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് തോന്നാത്തതും ജന്തുക്കളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതുമായുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ