സദാചാരവാദികളേ ഇതിലേ: ഝാർഖണ്ഡിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ദമ്പതികൾക്കായി ചുംബന മത്സരം

ചുംബനസമരത്തിനെതിരേ വാളും ദണ്ഡയുമെടുത്തവർക്കും പോത്തുമായി വന്നവർക്കും സാംസ്കാരികാഘാതമേകുന്ന വാർത്തയാണു ഝാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത്. ഝാർഖണ്ഡിലെ പകൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ