യുദ്ധ ഇരകളായ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഹോളിവുഡ് നടി ഡയാന ആഗ്രോണ്‍ തന്റെ ചുംബനം 14 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്തു

സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താന്‍ ഹോളിവുഡ് നടി ഡയാന ആഗ്രോണ്‍ തന്റെ ചുംബനം മേലം ശചയ്തത് 23,000 യുഎസ് ഡോളറിന്(ഏകദേശം 14