പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളും ഈ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കും; റഷ്യക്കെതിരെ ആയുധം കയ്യിലെടുത്ത് ഉക്രൈന്‍ എംപി കിരാ റുദിക്

റഷ്യ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അമര്‍ഷം തോന്നി. ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ സ്വേച്ഛാധിപതി പറയുന്നത് ഞങ്ങള്‍ നാടുവിട്ടുപോകണമെന്നാണ്.