കിങ്ങ്ഫിഷർ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ല;ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലിക്കും ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല

കിങ്ഫിഷറിലെ 3000 ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ദീപാവലിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ ശമ്പളവും തന്നുതീര്‍ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കിങ്ഫിഷര്‍ അധികൃതര്‍ വാക്കുപാലിച്ചില്ല.കഴിഞ്ഞമാസം ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി

കിങ്ഫിഷർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ ഭീഷണിയിൽ

സാന്വത്തിക പ്രതിസന്ധിയാൽ നട്ടം തിരിയുന്ന കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന്റെ പറക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.ഡയറക്ട്രേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ)കിങ്ഫിഷറിന്റെ