കിംഗും കമ്മീഷണറും മാര്‍ച്ച് 23 നെത്തുന്നു കിംഗും കമ്മീഷണറും മാര്‍ച്ച് 23 നെത്തുന്നു

കേരളം കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായ ഷാജി കൈലാസ്- രഞ്ജിപണിക്കര്‍ ടീമിന്റെ ദി കിംഗ് ആന്റ് ദി കമ്മീഷണര്‍ മാര്‍ച്ച്23 ന് റിലീസ്