കിഫ്ബിയില്‍ നടന്നത് കോടികളുടെ അഴിമതി, സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെന്നിത്തല

കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ട്രാന്‍സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതികളായ കോട്ടയം ലൈന്‍സ്, കോലത്തുനാട് പദ്ധതികള്‍ക്ക്‌ ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ എല്‍ ആന്‍ഡ് ടി, സ്റ്റര്‍ലൈറ്റ് എന്നീ വന്‍കിട