അസമിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏഴു പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

ഗുവാഹത്തി:അസമിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏഴു പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി.കാര്‍ബി ആങ്‌ലോംഗ് ജില്ലയിലെ വൈദ്യുതപദ്ധതിയുടെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ളവരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇതില്‍ ആറ്