പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഖുറാന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

1,370 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള, പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഖുറാന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ബ്രിട്ടണിലെ ബിര്‍ബിന്‍ഗാം സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍